Hopp til hovedinnholdet

- Kjører med promille

Fyllekjøring (colourbox.com)

Jeg var på fest og fikk låne bilen til en kamerat for å kjøre og hente noen andre, siden jeg hadde drukket minst to-tre halvlitere, bare. Hvor strenge straffer er det for å kjøre når man bare er litt brisen?

Offentlig og kvalitetssikret
Fyllekjøring (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Å kjøre i påvirket tilstand er et brudd på vegtrafikklovens paragraf 22, som sier at det er straffbart å kjøre bil når du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Les fakta om rusmiddelgrenser i trafikken på Folkehelseinstituttet.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Lavpromille (promille på 0,5 eller lavere), straffes med bot, jf. vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav a. Ved gjentatt kjøring med lavpromille kan det reageres med bot og betinget fengsel.

Ved fastsettelse av boten kan det få betydning hvis påvirkningen ligger i den øvre del av lavpromilleområdet, og at det i tillegg foreligger klart skjerpende momenter (for eksempel vanskelige kjøre- og trafikkforhold, flere personer i bilen, o.l).

I tillegg til boten vil bilførere som har førerkortet på prøve (2år), miste førerkortet også ved lavpromille. Inndragningstiden vil være minst 6 måneder.

Ved kjøring med alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,2 promille vil straffen være bot og betinget eller ubetinget fengsel, jf. vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav b. Om reaksjonen blir betinget eller ubetinget fengsel vil være avhengig påvirkningsgraden og om det foreligger skjerpende momenter eller gjentatt promillekjøring. I tillegg til straffen vil førerkortet inndras for minst 1 år til 2 år, og lengre hvis det er skjerpende momenter.

Ved kjøring med alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille vil straffen være bot og ubetinget fengsel, vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav c. I tillegg til straffen vil førerkortet inndras for minst 2 år eller 2 ½ år til 3 år hvis det er skjerpende momenter.

Dersom noen kjører under påvirkning av narkotika eller legemidler ligger straffenivået på det samme som i promillesakene, men det må foretas en konkret vurdering på bakgrunn av hvilket stoff det er snakk om, og hvor påvirket føreren er.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest.

- en "uttømmende" attest.

- en "begrenset" attest.

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester her.

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Skal drikke 2-3 øl, hvor lenge må jeg vente til jeg kan kjøre?
Hei Dette avhenger av hvor raskt du drikker disse, og om du mener flasker/bokser á 0,33 l. eller 0,5 l. Hvor mye du veier har også betydning. Men, u...
Hva er straffen for å kjøre i ruspåvirket tilstand?
Hei Jeg skjønner at dette er en vanskelig situasjon for deg.   Straffen for å kjøre i ruspåvirket tilstand vil være avhengig av hvor stor kon...
Fratatt førerkortet for alltid - kan jeg få det tilbake?
Hei Det følger av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn m.v. § 1-5 at "Er tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn fasts...
Promillegrense
Hei Grensen for bilkjøring er 0,2 promille. Det skal veldig lite til for å få det. I tillegg er det slik at dersom politiet stopper deg og mener d...
Tatt for promillekjøring med bil, mister jeg maskinførerbeviset også?
Hei Dersom du blir fradømt førerretten på grunn av promillekjøring vil du miste førerretten for alle klasser. Du kan lese mer om reglene i Forsk...
Hvor lenge kan politiet midlertidig beslaglegge førerkortet? 
Hei Ved grove brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra føreren og/eller eiere...
Ble tatt for å kjøre for fort i Sverige
Hei Svensk politi kommer til å rapportere dette videre til norsk politi som vil ta saken videre. Vegtrafikkloven § 33 inneholder regler om tap av...
Er det ulovlig å sykle hvis man har drukket alkohol?
Hei I veitrafikkloven § 1 er det bestemt at loven også skal gjelde for annen ferdsel enn motorvogn, men da bare på vei eller område hvor det er v...
Straff for promillekjøring i prøvetid? Kan jeg sone en del av ilagt bot?
Hei Det er vanskelig å si noe bestemt i forhold til utmåling av straffen. Det vil bli utmålt en ny fellesstraff. Straffen vil bli ubetinget eventu...
Kan man dømmes for fyllekjøring med elektrisk rullestol?
Hei Godt spørsmål. Elektriske rullestoler befinner seg litt i gråsonen når det gjelder regelverket for ruspåvirket kjøring. I utgangspunktet re...
Promillekjøring uten førerkort
Hei Promillekjøring medfører vanligvis tap av førerkort for en periode, bot  og eventuelt fengsel ved høy promille. Straffen din vil avgjøres...
Førerkort beslaglagt - hvor lenge må jeg vente før jeg får det tilbake?
Hei Det følger av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 2-5 at:   "Ved ileggelse av straff for uaktsom kjøring, eventuelt ko...
Har blitt tatt for å kjøre moped uten lappen, med promille - hva kommer til å skje nå? 
Hei Det fremgår av vegtrafikkloven § 22 at det er ulovlig å føre motorvogn når man er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøve...
Promillekjøring - prikk på rulleblad?
Hei Nedre straffbarhetsgrense for promillekjøring i Norge er 0,2 - dette er nok grunnen til at du ikke ble straffet med en promille på 0,16. Hvor s...
Straff for promillekjøring
Hei Promillekjøring medfører vanligvis tap av førerkort for en periode, bot  og eventuelt fengsel ved høy promille. Straffen din vil avgjøres...
BLe tatt m promille, når kanjeg ta lappen på nytt?
Hei   Hvis du blir tatt for promillekjøring, blir førerkortet inndratt for to år og du må ta både teoretisk og praktisk prøve for å få det ...
Hva er straffen for å kjøre i hasjrus, solgt hasj og hatt hasj?
Hei Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før du får vite noe om hva som skjer. Det kommer an på politiets etterforskning og hvor lang tid ...
Jeg kjørte i fylla og bla tatt med 0,56 i promille. Hva blir utfallet? 
Hei Promillekjøring (fyllekjøring) er om du fører en motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet på mer enn 0,2 promille. Dette medfører vanl...
Se alle