Hopp til hovedinnholdet

- Har fått noe på rullebladet - når blir det fjernet?

Gutt sitter foran PCen (colourbox.com)

Våren 2013 ble jeg ble anmeldt, og har betalt en bot for det jeg gjorde. Vet du når dette blir fjernet fra vandelen min? Vil dette hindre meg i å få noen jobber etter at det er fjernet fra vandelen?

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt sitter foran PCen (colourbox.com)

SVAR:

Boten du fikk vil bli registrert i politiets reaksjonsregister og vil dermed kunne komme på politiattesten din (avhengig av hvilken politiattest du blir spurt etter, se nedenfor). En politiattest viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. I politiregisterloven er det imidlertid gitt klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der.

Jeg har for lite opplysninger til å kunne si noe konkret om hva boten vil ha å si for deg i fremtiden, men jeg kan nevne noen av momentene som vil være relevante i forhold til jobber når det fremkommer straffbare forhold i en politiattest:

  • hvilken type forbrytelser det er snakk om
  • hvor alvorlig forbrytelsen e
  • hvor gammel du var da forbrytelsen skjedd
  • hvor lenge det er siden forbrytelsen er begått
  • hva du ønsker å gjøre senere i livet

Det er ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Imidlertid vil de i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

  • en "ordinær" attest
  • en "uttømmende" attest
  • en "avgrenset" attest

I en uttømmende politiattest vil i utgangspunktet alle opplysninger som er å finne om deg i reaksjonsregisteret fremgå - uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

Det er imidlertid noen forhold som ikke vil fremgå av en uttømmende politiattest. Et unntak er forhold som er overført til konfliktrådet, hvis vedkommende ikke har begått nye lovbrudd to år etter at det er inngått godkjent avtale, ungdomsplan eller plan i konfliktrådet. Heller ikke forenklede forelegg vil fremgå av en uttømmende attest. Mindre alvorlige lovbrudd som ble begått før man fylte 18 år, kan også bli sperret fra å vises på en uttømmende politiattest, forutsatt at man ikke begår ytterligere lovbrudd. Dette fremgår av politiregisterforskriften § 30-3.

Opplysninger om disse forholdene vil bli utelatt etter reglene om ordinær politiattest, se nedenfor.

Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller forseelse vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir alle opplysninger som er mer enn ti år gamle utelatt, hvis du ikke begår nye lovbrudd. Opplysninger om mindre alvorlige straffereaksjoner vil imidlertid sperres fra å fremgå av en ordinær politiattest etter tre år.

Hvis man blir dømt til betinget fengsel eller bot for forhold som skjedde før man fylte 18 år, vil ikke dette fremgå av attesten hvis det skjedde for me enn to år siden. Dom på ungdomsstraff og samfunnstraff vil bli utelatt fra attesten etter fem år.

Ikke alle straffereaksjoner vil fremgå av en ordinær politiattest. For eksempel vil bot på lovbrudd med øvre strafferamme på inntil seks måneder ikke vises på attesten. Likeledes vil betinget dom hvor fastsetting av straff utstår, påtaleunnlatelse,forenklet forelegg, overføring til behandling i konfliktråd og overføring til barneverntjenesten bli utelatt.

Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Dette vil typisk gjelde politiattester for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige (barneomsorgsattester), jf. politiregisterloven § 39. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene som hovedregel tatt med, uansett hvor gamle de er.

 

Les mer om politiattester

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Vedtatt forelegg for forseelse- hva kommer på rullebladet?
Hei Ved å vedta forelgget har du allerede godtatt tilbudet fra politiet om å gjøre opp for deg. Det vil nok derfor være vanskelig å få gjort...
Spiss fleinsopp, rus, oppbevaring, bruk, narkotikaforskriften, straffelovens § 162, ulovlig, straff.
Hei Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika. To konvensjoner definerer hva som skal kjenn...
Har jeg plettfri vandel?
Hei Ut fra det du skriver, har du ingenting på politiattesten (rullebladet). Man får ikke merknader på politiattesten av å bli stoppet av politi...
Innsyn i egen politiattest
Hei For å få utstedt en politiattest, så må du ha et formål med den. Det må altså være en grunn til at du ber om å få en politiattest - ent...
Hvor lenge står det på rullebladet mitt?
Hei I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir alle opplysninger som er mer enn ti år gamle utelatt, h...
Bot for narkotika. Reise til USA.
Hei Utenlandske myndigheter kan ikke noe tilgang til å se hva som står på rullebladet ditt. Norske statsborgere som skal besøke USA, og som skal...
Betydning av straffbart forhold for plettfri vandel?
Hei Ditt kriminelle rulleblad inneholder alt som er registrert om deg i politiets reaksjonsregister. Alle straffereaksjoner registreres i politiets r...
Lurer på om jeg skal bestille Phenibut, kan jeg få problemer?
Hei, Vi får mange henvendelser om lovligheten av forskjellige produkter, men vi er ikke de rette til å svare på spørsmålet.  Det er ikke Tolle...
Kommer fyllearresten med på politiattesten?
Hei Hvis du havnet i fyllearresten på grunn av at du var så full at du ikke kunne ta vare på seg selv, vil dette ikke fremgå på en politiattes...
Kan man miste stemmeretten i Norge hvis man har gjort noe ulovlig?
Hei Du kan ikke miste stemmeretten i Norge selv om du er dømt for noe ulovlig og har sittet i fengsel. Hvordan reglene er i USA kan jeg dessverre i...
Prikk på førerkortet, bot, studere i USA
Hei Når man bryter trafikkreglene f.eks. ved å kjøre for fort, er det vanlig at man får et forenklet forelegg. Et forenklet forelegg er en bot so...
Merknad på rullebladet, kan jeg bli pilot?
Hei og takk for spørsmålet ditt! Det finnes to måter for å gå frem for å utdanne seg til pilot: enten gjennom Forsvaret eller sivilt. I forhold...
Ble tatt for å kjøre bil uten førerkort - får jeg prikk på rullebladet?
Hei Du får mest sannsynlig sperrefrist på å ta førerkort. Det vil si at du ikke får lov til å kjøre opp når du fyller 18 år, og at du må ve...
Hva skjer om jeg blir tatt for å røyke hasj? 
Hei Du kan lese om dette i denne artikelen, se også de vedlagte artiklene for mer informasjon. Du kan fint studere juss selv om du har noe på rul...
Vernepleier, politiattest, brudd på legemiddelloven
Hei Ved tiltredelse av yrke som vernepleier, (jf. helsepersonelloven), kreves det at det fremlegges en såkalt «begrenset» politiattest. Av denne p...
Kommer kjøp av snus til mindreårige på rullebladet?
Hei Det følger av tobakkskadeloven § 17 at det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer, som snus, til personer under 18 år. Det følger av...
Spørsmål om hvor lenge bot for å røyke hasj står på rullebladet?
Hei Straffereaksjoner registreres i politiets reaksjonsregister- straffereistret. Disse opplysningene blir ikke slettet, men opplysningene er taushet...
Ble tatt for å røyke hasj. Kommer jeg noensinne til få få en jobb jeg har lyst på?
Hei Det at du ble tatt for hasjrøyking, kan medføre visse konsekvenser for deg. Imidlertid er følgene langt fra så dramatiske som det virker som ...
Jeg fikk bot for nasking - hvilke konsekvenser får det?
Hei Først vil jeg påpeke at du kan nok ikke reelt sett velge om du vil betale boten eller i fengsel. Det er sånn at man må betale boten. Dersom ...
Se alle