Hopp til hovedinnholdet

Mista eller fratatt lappen?

Fart
Fart

Har du blitt fratatt førerkortet? Her får du en oversikt over hva som er gangen videre nå.

Offentlig og kvalitetssikret
Fart
Fart

HVA SIER LOVEN:

Brudd på fartsreglene, uaktsom kjøring eller promillekjøring er blandt de faktorene som kan medføre straff, i form av bot, samfunnstraff eller fengsel, og inndragning av førerkortet. Dette fremgår av bestemmelsene i Vegtrafikkloven.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Forenklet forelegg (en bot) eller fengsel

Det følger av vegtrafikkloven § 31 at brudd på fartsgrensen kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Beskjedne overskridelser av fartsgrensen kan etter forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker løses med forenklet forelegg (en bot). Hvis man ikke betaler det forenklede forelegget, får man en fengselstraff i stedet. Forenklede forelegg blir ikke registrert i verken i straffe- eller bøteregisteret, og vil derfor ikke fremgå av en fremtidig politiattest. Satsene på forenklede forelegg i disse sakene er standardiserte etter hvor stor fartsoverskridelsen var i forhold til fartsgrensen. Du kan lese om hvor stor fartsoverskridelser kan være for at saken kan løses med forenklet forelegg, og hvor stort et forelegg eventuelt vil bli etter forskriften på Lovdata.

Inndragelse av førerkort

Etter vegtrafikkloven § 33 kan man samtidig som man ved dom eller forelegg fastsetter straff, også miste retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller alltid (miste lappen). Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn gir regler om hvor stor fartsoverskridelse som skal til for å miste førerkortet i forhold til fartsgrensen, og for hvor lenge man ikke har førerrett.

Grensen for å miste førerkortet går på fartsovertredelser på mer enn 25 km/t over fartsgrensen, når grensen er 60 km/t eller mindre. Når fartsgrensen er 70 km/t eller mer er grensen overskriddelser på 35 km/t. For kjøring i 80 km/t i 50-sonen vil normalt førerkortet bli inndratt i mellom 3 og 6 måneder. Du kan lese denne forskriften på Lovdata.

Prikkbelastning på førerkortet

Selv om fartsoverskridelsen ikke var så stor at førerkortet blir inndratt, kan det likevel få konsekvenser for førerretten hvis man overtrer veitrafikkreglene flere ganger i en treårs-periode. Reglene om såkalt prikkbelasting er regulert i forskrift om prikkbelastning, som ble endret med virkning fra 1. juli 2011. Hvis man pådrar seg 8 prikker i en periode over 3 år, blir førerkortet inndratt for en periode på 6 måneder.

Når det gjelder brudd på fartsreglene, får man prikkbelasting hvis man har kjørt mer enn 10 km/t over fartsgrensen hvor fartsgrensen er på 60 km/t eller lavere. Hvis fartsgrensen er på 70 km/t eller høyere, får man prikkbelasting hvis man har kjørt over 15 km/t over grensen. Brudd på fartsgrensen på opptil 15 km/t, når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere, eller opptil 20 km/t, når fartsgrensen er 70 km/t eller mer, straffes med to prikker.

Kjører man fortere enn dette, får man 3 prikker. Har fartsoverskridelsen vært så stor at man har mistet førerkortet, vil ikke det ikke gis prikkbelastning i tillegg. For førere som har hatt førerkort i mindre enn 2 år, blir man registrert med dobbelt antall prikker for hver overtredelse. Les mer om prikkbelastning på førerkortet hos ung.no.

Hva skjer i din sak?

Kjører man 80 i en 50-sone er fartsoverskridelsen så stor at saken ikke kan løses med et forenklet forelegg. Den mest sannsynlige reaksjonen her vil være et forelegg. I motsetning til et forenklet forelegg vil dette bli registrert i straffe- og bøteregisteret. Forholdet vil dermed kunne fremgå av en fremtidig politiattest, avhengig av formålet med attesten og hvor lang tid det har gått siden fartsoverskridelsen når attesten blir skrevet ut. Ifølge Riksadvokatens rundskriv nr. 3 for 2009 vil forelegget normalt være på kr 8000 for å kjøre 80 km/t i 50-sonen.

Det at du bare ble observert, og ikke ble tatt i måling, betyr ikke nødvendigvis at du ikke kan bli straffet. Hvis du aksepterer forelegget, betyr det at saken er ute av verden. Hvis du ikke aksepterer forelegget, blir det opp til retten å avgjøre om de finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at du kjørte i den hastigheten som ble anslått.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Det er ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Imidlertid vil de i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG:

STATENS VEGVESEN:vegvesen.no finner du informasjon om regler for vei og veitrafikk, samt bestemmelser om førerkort og kjøretøy.

Hvis du har blitt fratatt lappen og lurer på hva som skjer videre, ta kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00 og velg førerkortmenyen. Da kan vi sjekke om saken er ferdig og hvilke vilkår som gjelder og hva du må gjøre for å få førerkortet tilbake.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg få bot i ettertid etter laserkontroll?
Hei Politiet har generelt anledning til å ettersende bot i saker om brudd på vegtrafikkloven, jf. vegtrafikkloven § 31 b. I praksis får man kun...
Hva må jeg gjøre for å få tilbake førerkortet etter inndragning pga rus ?
Hei Det er opp til politi og lege å godkjenne at du kan få tilbake førerkortet ditt hvis du har hatt /har et rusproblem. Det er ikke krav til oppl...
Jeg ble tatt i fotoboks i Sverige
Hei Du vil mest sannsynlig bare få bot for fartsovertredelsen. Og det stemmer at prikkene ikke vil bli overført fra Sverige til Norge. Hilsen j...
Finnes det en måte å få redusert tap av førerrett på?
Hei Etter vegtrafikkloven § 39 kan du klage på vedtaket om tilbakekall av førerkortet, men det betyr ikke at du kan forvente å få redusert tapet...
Hei ! Nå kan jeg miste førerkortet for livstid ??
Hei Det er mulig for politiet å frata noen føreretten for alltid ved gjentatte forseelser i tillegg til promillekjøring. Da blir det satt en frist...
Kan jeg slippe å betale en bot hvis politiet har ventet med å sende den?  
Hei   Ifølge straffeloven § 74 foreldes bøter etter 10 år. Det vil si at politiet i løpet av de neste 10 årene må sørge for å inndrive kr ...
Hvor søker jeg for å få førerkortet tilbake før sperrefristen min er ute ?
Hei Du må søke politiet om å få en kortere sperrefrist enn de har satt opprinnelig. Ta kontakt med dem på telefon 02800 for å høre mer om hvo...
Jeg kjørte på en person, hva slags straff kan jeg forvente?
Hei Du skriver at du ikke godtok førerkortbeslag, men at du godtok bot. Hvis du med det mener at du allerede har fått en bot, og godtatt denne, så...
Kan jeg klage på en fartsbot? 
Hei Dette avhenger av om du aksepterte forelegger på stedet eller ikke.  Mange av de vanlige trafikkovertredelsene blir straffet med forenklede fo...
Hva er straffen for å kjøre for fort?
Hei Det følger av vegtrafikkloven § 31 at brudd på fartsgrensen kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Beskjedne overskridelser av fa...
Beslag av førerkort
Hei   Ved grove brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra føreren og/eller e...
Ble tatt for å kjøre for fort i Sverige
Hei Svensk politi kommer til å rapportere dette videre til norsk politi som vil ta saken videre. Vegtrafikkloven § 33 inneholder regler om tap av...
Jeg har fått førerkortet inndratt av politiet, hva skjer nå ?
Hei Hvis du har fått førerkortet inndratt uten krav om nye prøver, kan du når dagen for sperrefristen er utløpt kontakte en trafikkstasjon, få ...
Jeg kjørte for fort - hva skjer nå?
Hei I første omgang må du bare vente til du får brev fra politiet. Her vil du enten få beskjed om at du får en bot, eller at det blir tatt ut ti...
Jeg godtokk ikke førerkortbeslag, hva skjer nå? 
Hei I de tilfellene hvor brudd på veitrafikklovgivningen anses som særlig alvorlige, kan det være aktuelt at føreren mister føreretten, altså at...
Hva er mulighetene for å få nedsatt sperrefrist på billappen? 
Hei Politiet har myndighet til å redusere sperrefristen som er gitt. Du kan altså søke om redusert sperrefrist hos den politimesteren i det politi...
Hvor fort er det lov å kjøre i et nødstilfelle?
Hei Jeg skjønner at dette var en ubehagelig opplevelse for deg, og det var jo veldig fint at du var der for henne og kunne ta vare på henne og sør...
Når kan jeg bestille ny oppkjøring etter tap av førerkort i prøveperioden?
Hei Du kan ikke det før saken din er avsluttet av politiet og du har fått vilkårene for dette. Man skal når førerkortet er fratatt i prøveperiod...
Se alle