Hopp til hovedinnholdet

Miljøordliste

Miljøordbok (ung.no)

Hva betyr egentlig CO2-ekvivalenter, fossilt brensel og klimagasser? Her er en ordliste som forklarer betydningen av vanskelige ord som dukker opp i forbindelse emed miljøvern.

Offentlig og kvalitetssikret
Miljøordbok (ung.no)

Ordene er hentet fra miljølære.no sin ordliste over gloser som brukes i miljølære.

 

Anaerob: En anaerob organisme er en organisme som kan leve uten oksygen. gresk uten (an), aer (luft), bios (liv)

 

Arealplanlegging: Den delen av planleggingen som befatter seg med bruk og forvaltning av arealer og andre naturressurser.

 

Avfallsminimering: Reduksjon av avfallsmengder gjennom tiltak/ virkemidler som motvirker at avfall oppstår. Oppnås ved å stimulerer til redusert forbruk og overgang til produksjonsprosesser som gir mindre avfall.

 

Avsetning: av partikler på steder der strømhastigheten er for liten til å holde partiklene svevande i vannmassene eller rullende langs bunnen.

avsetning

 

Bebyggelsesplan: En detaljplan for et begrenset kartfestet område.

 

Bestand: Samling av individer av en art i et område (for eksempel ørretbestanden i et vann = antall ørreter i vannet).

 

Biologisk mangfold: Mangfold av livsformer, dvs. millioner av planter, dyr og mikroorganismer, de arvelige variasjoner innen de enkelte artene, og det kompliserte samspillet de er en del av.

 

Biotop: Noenlunde ensartet område som er levested for et bestemt samfunn av dyr eller planter (for eksempel rypa har fjellet som biotop).

 

CO2 -ekvivalenter: Klimagassene har ulike evne til å varme opp atmosfæren. Et lite utslipp av en gass som har stor evne til oppvarming kan bety mer for oppvarmingen av atmosfæren enn et større utslipp av en gass med liten oppvarmingsevne. For å kunne sammenlikne varmeendringen til de ulike klimagassene regnes de om til CO2-verdier, og mengdene kalles da CO2-ekvivalenter.

 

Drivhuseffekten: Den temperaturøkning som skjer på jorda som følge av at enkelte gasser (drivhusgasser) sammen med vanndamp, slipper varmestrålingen fra sola inn til jorda - men holder tilbake varmestrålingen fra jorda. Økte utslipp av drivhusgasser antas å medføre en global oppvarming og klimaendringer

 

Erosjon: Tap av jordsmonn med vann eller vind. Foregår særlig ved dyrking av åpen åker, brakkland, veiskråninger. I elver skjer erosjon ved at vannstrømmen graver i elvebunn og elvekanter.

 

Fossilt brensel: For eksempel olje, gass, kull.

 

Fylogeni: Utviklingshistorien til en organisme eller gruppe organismer. gresk phylon (rase), genesis (opphav)

 

Genmodifisert organisme:Planter, dyr og mikroorganismer som har fått endret arveanleggene ved hjelp av gen- eller celleteknologi. Genene kan flyttes mellom individer av samme art eller overføres til helt andre arter.

 

Sur nedbør: Nedbør som er blitt forsuret gjennom utslipp av SO2 eller NOx- forbindelser. Sur nedbør har bl.a. medført at vann og vassdrag har blitt så sure at fiskestammene er sterkt redusert eller utdødd. Det meste av den sure nedbøren over Norge skyldes langtransporterte utslipp, spesielt fra England og Tyskland.

 

Økosystem:Samlingen av plante- og dyresamfunn i et avgrenset område (for eksempel skog, ferskvann) og deres livsmiljø.

 

Flere ord du lurer på?

For flere ordforklaringer om miljø klikk her.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
04.07.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva vil skje med verden om vi fortsetter å forurense?
Hei Så flott at du er interessert i dette, og lurer på hva som vil skje. Det er et stort og omfattende spørsmål som det er vanskelig å gi et kor...