Hopp til hovedinnholdet

Du har rett på tilpasset opplæring

skoleskilt (colourbox.com)

Vanskelig å lære på den måten læreren din underviser på? Eller kanskje du er blant dem som føler at du ikke får nok utfordringer i timene? Si fra, for du har rett til at undervisningen tilpasses deg.

Offentlig og kvalitetssikret
skoleskilt (colourbox.com)

Opplæringsloven § 1-3:

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Tilpasset opplæring handler om skolens arbeid for at elevene får best mulig utbytte av opplæringen og kan for eksempel gjelde:

  • Organisering av opplæringen
  • Valg av arbeidsmåter og metoder
  • Variasjon i arbeidsoppgaver
  • Bruk av lærestoff
  • Variasjon i bruk av læringsstrategier
  • Ulikt tempo og progresjon i opplæringen
  • Vanskegrad i oppgaver
  • Ulik grad av måloppnåelse

Tilpasset opplæring handler også om at skolen og læreren skaper et læringsmiljø som kan ivareta den enkelte elevs evner og forutsetninger, og samtidig det fellesskapet som eleven er en del av.

Om eleven har behov for spesialundervisning, må ses i sammenheng med skolens arbeid med tilpasset opplæring. Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett til spesialundervisning (opplæringslova § 5–1).

 

Skolen har et ansvar

Du og skolen har et felles ansvar for at du skal lære. Du plikter å delta i undervisningen, følge med og gjøre ditt beste. Samtidig skal skolen og lærerne legge opp undervisningen på en måte som gjør at du klarer å lære og få framgang i fagene. I fellesskap må du og lærerne avtale hvilke arbeidsmåter som fungerer for deg. Du skal også få hjelp ut i fra det nivået du er på i fagene. Dette gjelder både riktig hjelp fra lærerne i timene, men også oppgaver og prosjekter som er tilpasset ditt nivå. I tillegg skal klassen/gruppen du er en del av ikke være så stor at læring blir vanskelig. I klassen skal du både ha god mulighet og trygghet til å lære, samt føle at du hører til sosialt.

Hjemmel: Opplæringslova §§ 1-2, 3-4, 5-1, 5-3, 5-4 og 5-5

 

Ta ansvar for egen læring!

Det er viktig å huske på at læreren har mange elever å ta seg av i klassen. Du kan derfor ikke forvente at alle skoletimer skal gi deg like stort utbytte. Alle elever har forskjellige behov, og det viktige er derfor at undervisningen og arbeidsmåter varieres. Ta ansvar for egen læring og gjør alltid ditt beste, også i timer der undervisningen ikke er akkurat slik du helst ønsker!

 

Rett til spesialundervisning

Alle elever har rett til en likeverdig opplæring. For å kunne ha fullt utbytte av opplæringen behøver noen elever spesialundervisning. Det er vanligvis PP-tjenesten som gjør en vurdering av hvorvidt man har rett til spesialundervisning. Spesialundervisning kan være ekstra hjelp i noen skoletimer, tilgang til en ekstra lærer eller at man får følge et eget undervisningsopplegg, egne lærebøker eller liknende. Elever som får spesialundervisning skal ikke ha flere timer enn andre elever. Det skal utvikles en egen individuell opplæringsplan som viser mål og innhold i opplæringen for elever som har rett til spesialundervisning. Retten til spesialundervisning omfatter også rett til spesialutstyr som noen elever trenger for å gjennomføre opplæringen.

Lurer du på om du kan ha rett til spesialundervisning? Både elever og foreldre kan be skolen utrede behovet for spesialundervisning, altså be om en vurdering fra PPT. Skolen har også en egen plikt til å undersøke behovet. Barn som er fylt 15 år skal selv samtykke til en slik utredning og eventuell spesialundervisning.

Hjemmel: Opplæringslova Kapittel 5 - Spesialundervisning

 

- Jeg får ikke nok utfordringer

Retten til tilpasset opplæring i skolen innebærer at også flinke elever skal få utfordringer og opplæring tilpasset sitt nivå. Hvis du synes det dere jobber med i klassen er for enkelt, er det viktig å si ifra. Læreren din i fagene, kontaktlæreren din og du selv må sammen bli enige om hvordan du kan få utfordringer som passer bedre til ditt nivå i de aktuelle fagene. Du har også rett til et godt læringsmiljø der du faktisk har gode muligheter til å lære. Dersom det er mye uro i klassen eller vanskelig for deg å prestere der av andre grunner, er det utrolig viktig at skolen får beskjed slik at de kan sette inn tiltak for å endre situasjonen.

I en del tilfeller vil det være mulig å få følge fag på høyere nivå, eksempelvis fag fra Vg1 mens man går i 10. klasse, ta flere fag av gangen for å bruke kortere tid totalt på å fullføre VGS, eller følge universitetsfag parallellt med at man fremdeles er elev på videregående. Fag du eventuelt ikke får valgt gjennom skolen din, kan du også vurdere å ta på egen hånd som privatist dersom du vil ha større arbeidsbelastning og utfordringer.

 

Elevorganisasjonen og elevombudet kan hjelpe deg

Disse kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt. Både Elevorganisasjonen og elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre om skolen ikke lytter til dine behov. Ta kontakt med fylkeskommunen og spør om det finnes et elevombud der du bor. Hvis ikke så har uansett Elevorganisasjonen veldig mye informasjon, og de hjelper deg med å finne svar på de spørsmål du har.

 

Signatur utdanningsrådgiveren, ung.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Blandet utviklingsforstyrresle, hva betyr det?
Hei Takk for at du tar kontakt og deler dine opplevelser om hvordan det er å få en diagnose. Du er ikke alene om å føle at det er forvirrende ell...
Er det sammenheng mellom angst, depresjon og hukommelse?
Hei Takk for spørsmålet. Det er mange som strever med angst og depresjon som opplever seg selv som mer glemske enn de er til vanlig. Forskning ty...
Hvor mye fravær kan man ha hver termin?
Hei, og takk for spørsmål!   Skolene skal ikke ha regler for for mange prosent fravær som fører til at man ikke får karakter i faget. Det er s...
Har jeg dyskalkuli?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Dyskalkuli eller tallblindhet er en samlebetegnelse på spesifikke lærevansker i matematikk. Dyskalkuli er ...
Kan man slippe fremmedspråk på VGs?
Hei, På alle de studieforberedende utdanningsprogrammene er det obligatorisk med et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Det er ikke mulig å få f...
Må jeg ha språk?
Hei Hvis du hadde fritak for vurdering i sidemål på ungdomsskolen vil det gi grunnlag for fritak for vurdering i sedemål på videregående skole ...
Hva har jeg krav på med dysleksi på videregående?
Hei Takk for spørsmålet! Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Elever med dysleksi har ulike behov, så det er viktig at du forteller læ...
Kan mor som også er verge være arbeidsleder,og også jobbe hos meg 2-3 vakter i uka?
Hei I utgangspunktet er det mulig at pårørende og/eller verge kan være arbeidsleder dersom brukeren ikke kan gjøre det selv. Det er derimot stren...
Hvordan kan jeg få 5 i snitt?
Hei Takk for spørsmålet! Du har ett år igjen på grunnskolen og du er nå klar for å forbedre både studieteknikk og karakterer. For meg høres ...
Jeg blir fort ukonsentrert og mister lett fokus.
Hei Takk for at du skriver til oss. Du beskriver at du strever med konsentasjon og å komme i gang med lekser. Det høres,også ut som du er sliten,...
Jeg har fått varsel om manglende karakter grunnlag
Hei Takk for spørsmålet ditt. Om læreren din mener at du står i fare for ikke å få karakter så skal du få et varsel i så god tid at du har ...
Varer lærevansker livet ut?
Hei Jente 18 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Varer lærevansker livet ut? Det kommer an på hvordan lærevansker du har. For eksempel ka...
Må jeg vente med å være russ?
Hei, og takk for spørsmål om når du kan være russ!  I utgangspunktet er det som regel sånn at blåruss er elever som tar studiespesialisering m...
Gå om igjen 10 klasse
Hei Så bra at du tar ansvar og sjekker opp hvilke muligheter du har til neste år. Du er ikke alene om å grue deg til overgangen til videregående ...
Jeg har leddgikt og er redd for å ikke fullføre skolen.
Hei jente (18) Jeg forstår at det er vanskelig for deg å komme deg til skolen og ikke klarer å holde fokus, når du sliter med leddgikt og smerter...
Finnes det utdanninger som ikke krever studiekompetanse?
Hei Det er flott at du vil ta utdanning selv om du er syk! Vi forstår godt at du gjerne vil være som alle andre og selvsagt skal du ha som mål at ...
Har mye fravær. Hater læreren og skolen jeg går på. 
Hei og takk for spørsmål!    Det er leit å høre at mistrivsel i særlig gard knyttet til en lærer står i veien for skolegangen din. Det er k...
Angst og depresjon går ut over skolegangen.
Hei Det er leit å høre at du har det så vanskelig.I forhold til Lånekassen, så kan det være at du faller inn under ordningen for sykestipend. S...
Jeg får alt for mye lekser på skolen, hva kan jeg gjøre?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Alle elever har rett til et godt miljø på skolen som fremmer helse, trivsel og læring. Det skal ikke være slik at ...
Hvordan ser skolen på fravær grunnet sorg?
Hei jente, 16 år. Takk for at du skriver til oss.Det å miste noen man er gald i er vondt og vanskelig. Særlig når noen står oss nær kan det ta ...
Se alle